Invoke-WebRequest

Powershell 3.0 přinesl nový cmdlet Invoke-WebRequest, který nabízí spoustu možností ohledně HTTP požadavků. Raději než opakovat dokumentaci a jiné zdroje, ukážu jednoduchý příklad – níže uvedený skript najde specifické odkazy v zadané webové stránce a stáhne je. Používá Invoke-WebRequest jak pro stáhnutí (a parsování) dané stránky tak i pro stahování souborů.

$url = 'http://blogs.msdn.com/b/briankel/archive/2011/09/16/visual-studio-11-application-lifecycle-management-virtual-machine-and-hands-on-labs-demo-scripts.aspx'
cd c:\temp\
 
$site = Invoke-WebRequest -Uri $url
$links = $site.Links | where href -like "http://download.microsoft.com*" | select -expand href
$links | % { Invoke-WebRequest -Uri $_ -OutFile (Split-Path $_ -Leaf) }