Queries to tables with inheritance

Table inheritance is an interesting feature of Dynamics AX 2012 allowing to model type hierarchies in database in a way similar to object modeling. Dynamics AX allows not only to define inheritance in metadata, but it also takes it automatically into account in queries to database, in forms and so on. The problem is that …

Continue reading ‘Queries to tables with inheritance’ »

Dotazy na tabulky s dědičností

Dědičnost tabulek je zajímavá vlastnost Dynamics AX 2012, díky které je možné modelovat hierarchie typů v databázi velmi podobně jako v objektovém modelování. Dynamics AX nejen že umožňuje definovat dědičnost v metadatech, ale také ji automaticky zohledňuje v dotazech do databáze, na formulářích a podobně. Problém je, že ji řada vývojářů používá bez pochopení, jak …

Continue reading ‘Dotazy na tabulky s dědičností’ »

AX2012: Poddotazy v pohledech

Dynamics AX 2012 podporuje vypočítané sloupce (computed columns) v pohledech (views) v AOT. To umožňuje hodnoty nějakým způsobem zkonvertovat, skutečně spočítat hodnotu na základě několika dalších polí a tak podobně, a to vše je definováno přímo v SQL Serveru jako jakýkoli jiný pohled. Definice vypočítaného sloupce vlastně pouze vygeneruje T-SQL řetězec, který se pak vloží …

Continue reading ‘AX2012: Poddotazy v pohledech’ »

AX2012: Subqueries in views

Dynamics AX 2012 supports computed columns in AOT views. That allows you to convert a value of a field in some way, to actually compute a value based on several fields and so on, and it’s all defined directly in SQL Server as any other view. Indeed, the definition of a computed column just generates …

Continue reading ‘AX2012: Subqueries in views’ »