Typy AOT elementů v AX2012

Jak asi víte, Dynamics AX 2012 ukládá data o aplikačních objektech do databáze, namísto .aod souborů používaných dříve. Také přidala pár elementů do AOT – formulářové části, projekty Visual Studia a podobně. Ve starších verzích jste mohli vidět a dotazovat se na informace o objektech v AOT v tabulce UtilElements (a pár souvisejících tabulkách). V …

Continue reading ‘Typy AOT elementů v AX2012’ »

Model element types in AX2012

As you probably know, Dynamics AX 2012 stores data about application objects in database, instead of in .aod files used before. It also added few new elements to AOT – form parts, Visual Studio projects and so on. In older versions, you were able to see and query some information about AOT objects in UtilElements …

Continue reading ‘Model element types in AX2012’ »

Moving a model to another layer

It looks like models in Dynamics AX 2012 don’t support moving between layers. Code is not being moved to another layer every day, but it’s also not an exceptional situation. We still have our old tools like export and import of .xpo files, but models just complicate this process instead of simplifying it (because you …

Continue reading ‘Moving a model to another layer’ »

Přesun modelu do jiné vrstvy

Vypadá to, že modely v Dynamics AX 2012 nepodporují přesuny mezi vrstvami. Kód nebývá přesouván do jiné vrstvy každý den, ale není to zas tak výjimečná situace. Máme pořád naše staré nástroje jako export a import souborů .xpo, ale modely tento proces jen komplikují, místo aby ho zjednodušovaly (protože is musíte poradit s vlastnostmi modelu …

Continue reading ‘Přesun modelu do jiné vrstvy’ »