AX + LINQ + WPF

Všechny technologie zmíněné v nadpisu – Dynamics AX, LINQ (Language Integrated Query) a WPF (Windows Presentation Foundation) – jsou dost rozsáhlé a míchat je dohromady může znít divně. Ale já chci ukázat, jak je lze využít ke zjednodušení složitých věcí. Vytvoříme jednoduchou WPF aplikaci, která bude zobrazovat data z Dynamics AX. LINQ to AX, což …

Continue reading ‘AX + LINQ + WPF’ »

AX + LINQ + WPF

All technologies mentioned in the title – Dynamics AX, LINQ (Language Integrated Query) and WPF (Windows Presentation Foundation) – are quite complex and it may sound strange to mix them together. But I want to show how they can be used to make complicated things simpler. We’ll create a simple WPF application showing data from …

Continue reading ‘AX + LINQ + WPF’ »

Memory profiling

Dynamics AX offers many ways how to call .NET code, use .NET GUI components and so on. That’s absolutely fantastic – it gives us easy ways to reuse existing .NET types and frameworks or simply to write a solution in the best fitting language. But as always: “With great power comes great responsibility”. One potential …

Continue reading ‘Memory profiling’ »

Profilování paměti

Dynamics AX nabízí spoustu možností, jak volat .NETový kód, používat .NET GUI prvky a podobně. To je úplně skvělé – umožňuje to používat existující .NETové typy a frameworky nebo jednoduše psát kód v jazyce, který se pro dané řešení hodí nejlépe. Ale jako vždy: “S velkou mocí přichází i velká zodpovědnost”. Jeden z potenciálních problémů …

Continue reading ‘Profilování paměti’ »

Binární data v AX2012

K manipulaci binárních dat (např. binárních souborů včetně obrázků, serializovaných objektů apod.) slouží zejména třídy BinData, BinaryIo a Binary. Zatímco první dvě jsou v AX2012 stejné jako v AX2009, třídě Binary přibylo několik užitečných metod: public static Binary constructFromContainer(container _data) public static Binary constructFromMemoryStream(CLRObject _memoryStream) public container getContainer() public CLRObject getMemoryStream() Binary tedy může sloužit jako …

Continue reading ‘Binární data v AX2012’ »