AX + LINQ + WPF

Všechny technologie zmíněné v nadpisu – Dynamics AX, LINQ (Language Integrated Query) a WPF (Windows Presentation Foundation) – jsou dost rozsáhlé a míchat je dohromady může znít divně. Ale já chci ukázat, jak je lze využít ke zjednodušení složitých věcí. Vytvoříme jednoduchou WPF aplikaci, která bude zobrazovat data z Dynamics AX. LINQ to AX, což …

Continue reading ‘AX + LINQ + WPF’ »

AX + LINQ + WPF

All technologies mentioned in the title – Dynamics AX, LINQ (Language Integrated Query) and WPF (Windows Presentation Foundation) – are quite complex and it may sound strange to mix them together. But I want to show how they can be used to make complicated things simpler. We’ll create a simple WPF application showing data from …

Continue reading ‘AX + LINQ + WPF’ »

AX compilation log parser

Dynamics AX allows you to export compilation output to a file (.html). The file can be imported back into AX and then you can work with compilation results in Dynamics AX application in the same way as after a normal compilation. That’s useful for later analysis without a need of recompilation, for automated builds and …

Continue reading ‘AX compilation log parser’ »

Kompilační log v Dynamics AX

Dynamics AX umožňuje exportovat výsledky kompilace do souboru (.html). Tento soubor je pak možné naimportovat zpět a pracovat s výsledky kompilace v prostředí Dynamics AX stejným způsobem jako po běžné kompilaci. To se hodí pro pozdější analýzu bez nutnosti rekompilace, automatizované buildy a tak podobně. Občas by ale bylo vhodné výsledky kompilace analyzovat mimo Dynamics …

Continue reading ‘Kompilační log v Dynamics AX’ »