Join first line in AX 2012

You sometimes need to join only one related record for each parent record, for example one order line for each order header. I’m always suspicious of such requirements, because it often means that users/analysts didn’t realize that there may be more than one record, or they didn’t think enough of identifying the one record they …

Continue reading ‘Join first line in AX 2012’ »

AX2012: Poddotazy v pohledech

Dynamics AX 2012 podporuje vypočítané sloupce (computed columns) v pohledech (views) v AOT. To umožňuje hodnoty nějakým způsobem zkonvertovat, skutečně spočítat hodnotu na základě několika dalších polí a tak podobně, a to vše je definováno přímo v SQL Serveru jako jakýkoli jiný pohled. Definice vypočítaného sloupce vlastně pouze vygeneruje T-SQL řetězec, který se pak vloží …

Continue reading ‘AX2012: Poddotazy v pohledech’ »

AX2012: Subqueries in views

Dynamics AX 2012 supports computed columns in AOT views. That allows you to convert a value of a field in some way, to actually compute a value based on several fields and so on, and it’s all defined directly in SQL Server as any other view. Indeed, the definition of a computed column just generates …

Continue reading ‘AX2012: Subqueries in views’ »